top of page

LOCKER 908 לוקר

Uri Levinson אורי לוינסון

A new installation by Uri Levinson, presented in a group exhibition, curated by Rina Gnosov at Yanko Dada Museum, Ein Hod.

עבודה חדשה לאורי לוינסון כחלק מהתערוכה קבוצתית, באוצרות רינה גנוסוב, במוזיאון ינקו דאדא, עין הוד

בפתיחה ב30.11.2019 בשעה 12:00, יופיע אורי לוינסון עם המיצג

Read my lips forget my words

הזמנה אורי.jpg
bottom of page